Leontynka, s.r.o. - obchodní podmínky 2015

1. Kontaktní údaje prodávajícího                     

Název: Leontynka, s.r.o
Sídlo: Milešovská 1326/ 4, Praha 3, 130 00
IČ:    247 403 65
Zapsaná:  Leontynka, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  170393
Telefon:  +420 222 951 931
Mobil: +420 603 437 953
E-mail: david@leontynka.cz
Kontaktní adresa: Milešovská 1326/ 4, Praha 3, 130 00
Seznam provozoven: Milešovská 1326/ 4, Praha 3, 130 00
Provozní doba: 10:00 – 18:00


2. Informace
 

 • Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.
 • Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
 • Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 

3. Doručení objednaného zboží

 • Prodávající dodá zboží (= zakoupenou videosekvenci) kupujícímu kompletní v řádech minut, nejpozději však do 2 dnů od potvrzení objednávky. Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit.
 • Doklad ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem


4. Odstoupení od smlouvy

 • Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči. Důvodem je neprokazatelnost, že zákazník zboží dále nepoužívá, přestože chce odstoupit od smlouvy.

 

5. Ochrana osobních údajů

 • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům.
 • Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 • Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.
 • Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

6. Řešení sporů

 • Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
 • Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).